Καθαριότητα

 Κύριο καθήκον μας η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός του νησιού μας μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού  και την απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού.

Στόχος μας η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης σε καθημερινή βάση και η ετοιμότητα στην περισυλλογή αδρανών υλικών, μπαζών και ογκωδών αντικειμένων κατόπιν αιτημάτων ή ανάγκης.

Μέριμνά μας ο καθαρισμός των οδών, των οδοστρωμάτων, των δημόσιων χώρων, πλατειών και παραλίων καθώς και η ορθή λειτουργία και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των δημόσιων ουρητηρίων.

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Στοχεύουμε στην μελέτη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης φυσικών πόρων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του νησιού για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Την επέκταση του δημοτικού φωτισμού, την αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων φωτισμού σε οδούς και πλατείες με νέα φωτιστικά συστήματα τεχνολογίας LED για εξοικονόμηση ενέργειας και για τη βελτίωση της ορατότητας σε οδηγούς, ποδηλάτες και πεζούς.

  • Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και εφαρμογή ενεργειακών μέτρων για τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων και ανεμογεννητριών σε δημοτικά ακίνητα και μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Την αντικατάσταση παλαιών δημοτικών οχημάτων με καινούργια, την καλύτερη συντήρησή τους και την βέλτιστη διαχείριση του δημοτικού στόλου.
  • Την δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου και άλλων κοινόχρηστων χώρων.
  • Την ανάπτυξη δράσεων και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την καλλιέργεια και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

Ανακύκλωση

Στηρίζουμε περισσότερο την ανακύκλωση με την εφαρμογή του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης και την εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προκειμένου να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων.

Στόχος μας η λειτουργία ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων, η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ, η σταδιακή μετατροπή του σε ΧΥΤΥ και η εκπόνηση μελέτης για υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Σύστημα ύδρευσης- αποχέτευσης

Προτεραιότητά μας η επίλυση του ζητήματος του αποχετευτικού δικτύου στην περιφέρεια του νησιού, η αύξηση της δυναμικότητας και η βελτίωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων προκειμένου να ενταχθούν όλες οι περιοχές  του νησιού, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του συστήματος ύδρευσης μέσα από την κατασκευή υδατοδεξαμενών, αντλιοστασίων και όλων των απαραίτητων δικτύων και συστημάτων.

Μεριμνούμε για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός)

Κυκλοφοριακό δίκτυο και συγκοινωνίες  

Στόχος μας η επίλυση του μείζονος κυκλοφοριακού προβλήματος και η  εξεύρεση χώρων στάθμευσης με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, την αναβάθμιση των μετακινήσεων και την εξυπηρέτηση των οδηγών κατοίκων και των επισκεπτών.

Μέσα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και της εγκατάστασης συστήματος λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών αποσκοπούμε στην επανεκκίνηση του κυκλοφοριακού δικτύου και στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη κυκλοφοριακή ρύθμιση του κέντρου.

Διεκδικούμε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος έξυπνης στάθμευσης. Μέσα από την αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας με περισσότερα δρομολόγια και διαδρομές, ενθαρρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι ο πιο οικονομικός τρόπος μετακίνησης και ο πιο βιώσιμος, τόσο περιβαλλοντικά όσο και από την πλευρά του σεβασμού στο συνάνθρωπο και που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στον Δήμο.

Μεριμνούμε για την επαναλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής προκειμένου να καλλιεργηθεί στα παιδιά και στους νέους ορθή οδική συνείδηση.